Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im.Janusza Korczaka w Smólniku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://spsmolnik.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej: 2023-01-06
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • W części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych.
  • Nie wszystkie grafiki i zdjęcia, które przekazują informacje, mają opisy alternatywne.
  • Nie wszystkie dokumenty opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. są dostępne. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • Większość dokumentów pochodzących ze źródeł zewnętrznych publikowana jest w formie skanów niedostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Marzenna Kwiatkowska, adres poczty elektronicznej sp.smolnik.sekretariat.edu@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 2531627. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wolna od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. Rozwiązania architektoniczne oraz zainstalowana winda, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń.  Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w sposób wizualny. Szkoła zapewnia wstęp do budynku osoby korzystającej z psa asystującego. W przypadku konieczności ewakuacji lub ratowania życia szkoła zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość opuszczenia budynku.

Scroll to Top
Skip to content